top of page

המשימות שלנו

מתן הגנה יעילה יותר על אזרחים פגיעים וחלשים חברתיים ותושבי ישראל - 

שיפור האוריינות המשפטית של הישראלים - 

סיוע למדינה בבניית ממשל שקוף, אחראי, יעיל ומקצועי - 

  שיפור ויזימת חקיקה במטרה להעלות את רמת הרווחה, הביטחון החברתי והשוויון בקרב - 

תושבי ישראל   

תמיכה באכיפת תקנות ונורמות 'לטובת אזרחים ותושבים - 

הגברת הרגישות הציבורית והחברתית למצוקתם של אינדיבידואלים פגיעים בחברה שלנו - 

עזרה פרטנית לאזרחים ותושבים במצבים קשים ושונים - 

bottom of page